Мобильное приложение WOG
Бесплатно в Google Play
Скачать
Перейти на мобильный сайт
Мобильное приложение WOG
Бесплатно в AppStore
Скачать
Перейти на мобильный сайт
Центр поддержки клиентов -0 800 300 525

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

купівлі-продажу

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС», далі по тексту «Продавець», пропонує фізичним особам (далі по тексту «Покупець»), придбати нафтопродукти з використанням карток на пальне на умовах визначених даним Договором.

Цей Договір є публічним договором (відповідно до ст. 633 ЦК України), умови якого встановлюються однаковими для усіх фізичних осіб.

Всі умови Договору, викладені в цій публічній оферті, є обов’язковими для Продавця та Покупця. Перед початком виконання умов даного Договору Покупець зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору.

Договір укладається шляхом надання згоди Покупця на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст.ст. 205, 642 ЦК України полягає в здійсненні Покупцем наступних конклюдентних дій, направлених на виконання умов даного Договору:

- підписання і надання Продавцю видаткової накладної на відпуск товару, підписаної на виконання умов даного Публічного договору купівлі-продажу.

Покупець, який вчинив дії щодо акцепту умов Договору вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується поставити Покупцю нафтопродукти, в подальшому іменовані Товар, а Покупець зобов'язується прийняти Товар від Продавця та оплатити його вартість на умовах даного Договору.

1.2.Відповідно до умов даного Договору Продавець зобов’язується зберігати придбаний Покупцем у Продавця Товар протягом строку та на умовах, передбачених даним Договором.

1.3. Асортимент та кількість Товару (об’єм товарної партії) погоджуються Сторонами у видатковій накладній на Товар.

1.4.Якість Товару повинна відповідати вимогам ДСТУ, ГСТУ, ТУУ та інших нормативних документів.

1.5. Продавець має право залучати третіх осіб для належного виконання своїх зобов’язань за даним Договором.

2. ЦІНА ТОВАРУ ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ

2.1. Ціна за одиницю виміру кількості Товарувстановлюється за погодженням Сторін у видатковій накладній на Товар.

Ціна включає податки, збори та інші обов’язкові платежі до бюджетів, передбачені чинним законодавством України. До ціни Товару входить також вартість зберігання Товару Продавцем на умовах, передбачених даним Договором та протягом строку дії карток на пальне.

2.2. Загальна сума Договору становить суму вартості Товару, поставленого протягом терміну дії даного Договору.

3. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

3.1. Після погодження Сторонами асортименту, кількості та ціни Товару (товарної партії) Продавець надає за видатковою накладною Покупцю картку(и) на пальне “WOG” встановленої форми відповідного номіналу (далі по тексту – картка(и) на пальне або картка(и)). Картка на пальне виготовляється на паперовому носії; глянцевому паперовому носії, заламінованого плівкою; пластиковому носії. Містить емблему торгової марки “WOG”, вказівку на вид (марку) Товару та номінал. На картку нанесено штрих-код, голографічне зображення та інші ступені захисту.

Передача Покупцю карток на пальне “WOG” здійснюється по місцезнаходженню офісу Продавця уповноваженій особі Покупця. Факт передачі карток на пальне від Продавця Покупцю підтверджується підписанням Сторонами видаткової накладної на Товар

Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту підписання Сторонами видаткової накладної на Товар.

3.2. Товар вважається переданим на зберігання Покупцем Продавцю з дати підписання Сторонами відповідної видаткової накладної на Товар.

Товар повертається (видається) Покупцю зі зберігання лише на підставі та в обмін на картку на пальне, видану Продавцем Покупцеві на умовах, передбачених п. 3.1. даного Договору. Картка на пальне є товарно-розпорядчим документом на Товар, на підставі якого здійснюється видача (повернення) Товару за місцем його зберігання (АЗС). Картка на пальне не є розрахунковим чи платіжним засобом. Для отримання Товару зі зберігання (заправки пальним транспортного засобу на АЗС) Покупець пред’являє оператору АЗС картку на пальне. Оператор АЗС здійснює відповідну ідентифікацію картки на пальне, і, на підставі цього, здійснює фактичну передачу (видачу) Товару відповідної марки та кількості. При видачі Товару, картка на пальне залишається у оператора, що є підтвердженням факту отримання Покупцем Товару зі зберігання відповідного асортименту та кількості.

3.3. З метою належного виконання своїх зобов’язань щодо фактичної передачі (видачі) Товару Покупцю зі зберігання, Продавець має право залучати необхідну кількість третіх осіб - підприємств, які мають відповідні права на експлуатацію АЗС (необхідних площ АЗС) і на виконання договірних відносин з Продавцем, забезпечують фактичну передачу (видачу) Товару Покупцю при пред’явленні останнім картки на пальне (надалі – Користувач (і) АЗС). Товари, отримані Покупцем від Користувача АЗС, що підтверджується чеком касового апарату (РРО), вважаються повернутими зі зберігання Продавцем Покупцю згідно умов цього Договору.

3.4. Протягом терміну (строку) зберігання (в межах термінів дії карток на пальне) право власності на Товар від Покупця до Продавця не переходить.

Продавець може змішувати Товар, що передане йому на зберігання Покупцем, з врахуванням родових ознак Товару. Продавець вправі без згоди Покупця переміщувати Товари по терміналах зберігання; використовувати Товар, переданий йому на зберігання, у власній господарській діяльності.

3.5. Покупець зобов’язаний отримати Товар зі зберігання в межах терміну (строку) дії карток на пальне.

Термін (строк) дії карток на пальне вказується у видатковій накладній і погоджується Сторонами шляхом підписання видаткової накладної на Товар.

У випадку якщо термін дії карток на пальне не вказаний у видатковій накладній, то термін дії карток на пальне становить 1 календарний рік від дати видаткової накладної.

3.6. Продавець зобов’язується повертати Покупцю Товар зі зберігання лише протягом терміну (строку) дії карток на пальне.

3.7. Зберігання та видача (передача) Товару зі зберігання здійснюється на автозаправних станціях (АЗС) Користувача (ів) АЗС, перелік яких відображається на веб-сайті: www.wog.ua.

3.8. Видача (передача) Товарів зі зберігання Покупцю проводиться по-частково, та лише за умови їх фактичної наявності на АЗС Користувача АЗС на момент проведення операції з видачі (передачі) Товарів зі зберігання.

Видача (передача) Товарів зі зберігання Покупцю підтверджується фактом отоварення картки на пальне (тобто повернення Продавцю картки на пальне в обмін на виданий (переданий) ним Товар зі зберігання), що підтверджується чеком касового апарату (РРО).

3.9. Товар Покупця видається Продавцем (Користувачем АЗС) тільки пред'явнику картки на пальне. Покупець запевняє, що кожен, хто пред’являє картку на пальне, є його уповноваженим представником на отримання Товару від Продавця.

3.10. Видача Товару на пошкоджену, протерміновану, заблоковану, підроблену картку на пальне або таку, що не містить реквізитів, вказаних у пункті 3.1. Договору, Продавцем (Користувачем АЗС) не здійснюється.

3.11. Картки на пальне дійсні для видачі Товару на протязі строку, визначеного відповідною видатковою накладною (п. 3.5. даного Договору). Картки на пальне, не пред'явлені оператору АЗС для отримання Товару зі зберігання протягом терміну дії картки на пальне анулюються (втрачають свою силу і є недійсними). Покупець зобов'язується забрати Товар зі зберігання до моменту анулювання карток на пальне.

Обмін наявних у Покупця анульованих карток на пальне можливий протягом 10 (десяти) календарних днів з дати закінчення терміну дії карток на пальне, при наявності у Покупця документа, якій підтверджує придбання Товару (видаткова накладна). Термін дії карток на пальне після обміну - один календарний місяць. Якщо з моменту придбання Товару до дати обміну карток на пальне відбулось зростання ціни Товару у Продавця, обмін проводиться з перерахунком ціни Товару на момент звернення Покупця, відповідно до цін на пальне, визначених Продавцем в односторонньому порядку, з врахуванням ціни відповідного Товару на стелі АЗС Користувача АЗС на момент проведення обміну карток на пальне.

3.12. За порушення зобов’язань, передбачених пунктом 3.5. цього Договору (а саме - обов’язку отримати у Продавця Товар протягом терміну дії карток на пальне), Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця майнову неустойку, яка обчислюється в розмірі 100% (сто відсотків) від кількості Товару, вказаної у протермінованій (простроченій) картці на пальне.

Майнова неустойка відповідно до пункту 3.12. даного Договору та норм ч.1 ст. 549, ч.1 ст. 551 Цивільного кодексу України сплачується у майновій формі, тобто у формі Товару, передбаченого у відповідній картці на пальне. Покупець зобов’язаний сплатити майнову неустойку Продавцю протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту порушення зобов’язань, передбачених п. 3.5. даного Договору

3.13. За умов, передбачених п. 3.12. даного Договору, обов’язок Продавця щодо передачі Покупцю Товару відповідно до п. 1.2., 3.6. даного Договору у розмірі (кількості) вказаному у протермінованій (простроченій) картці на пальне припиняється на підставі ст. 601 Цивільного кодексу України (зустрічне зарахування обов’язку Покупця сплатити неустойку у формі Товару та обов’язку Продавця передати Товар). Залік зустрічних однорідних вимог проводиться Продавцем в односторонньому порядку, автоматично, без підписання та надсилання додаткових документів (заяв, угод, актів, протоколів, і тому подібне).

3.14. Претензії Покупця, пов’язані з обігом карток на пальне, придбаних в третіх осіб та/або у випадку відсутності у Покупця видаткових накладних на придбання Товару Продавцем не приймаються та не підлягають задоволенню.

4. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунки між Сторонами здійснюються в Українській національній валюті — гривнях. Вид розрахунків — безготівковий, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця або в готівковій формі, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.2. Розрахунки за Товар Покупець здійснює на умовах 100 % оплати вартості Товару на момент підписання Сторонами видаткової накладної.

5. УМОВИ ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

5.1. Приймання Товару здійснюється в момент завантаження у наданий Покупцем транспорт.

5.2. У випадку невідповідності Товару по кількості та якості приймання - передача Товару, у місці його завантаження, здійснюється відповідно до вимог:

- Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» (затверджена Наказом № 281/171/578/155 від 20 травня 2008 року).

- Інструкції "З контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України" (затверджена Наказом від 4 червня 2007 року N 271/121).

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. АЗС Користувача здійснює відвантаження нафтопродуктів цілодобово. Автотранспортні засоби заправляються нафтопродуктами на АЗС через паливо роздавальні колонки в порядку черги.

6.2. Водії транспортних засобів, які заправляються на АЗС Користувача зобов’язані дотримуватись вимог правил техніки безпеки, правил пожежної безпеки та правил технічної експлуатації АЗС.

6.3. Дизельне паливо (літнє або зимове) відпускається Покупцю в залежності від сезону.

6.4. Сторони дійшли згоди, що:

6.4.1. - в разі відсутності на АЗС Користувача газу при пред’явленні картки на даний вид Товару, Покупцю (його представнику) відпускається (фактично передається) газ «Mustang» (LPG Mustang) В цьому випадку, фактична передача (відвантаження) газу «Mustang» (LPG Mustang) замість газу буде вважатися належним виконанням зобов’язань Продавцем. В разі відсутності на АЗС газу «Mustang» (LPG Mustang) при пред’явленні картки на даний вид Товару, Покупцю (його представнику) відпускається газ. В цьому випадку, поставка газу замість газ «Mustang» (LPG Mustang) буде вважатися належним виконанням зобов’язань Продавцем.

6.4.2. - в разі відсутності на АЗС бензину марки А-92 при пред’явленні картки на даний вид Товару, Покупцю (його представнику) відпускається (фактично передається) бензин автомобільний підвищеної якості «MUSTANG 92». В цьому випадку, фактична передача (відвантаження) бензину автомобільного підвищеної якості «MUSTANG 92» замість бензину марки А-92 буде вважатися належним виконанням зобов’язань Продавцем. В разі відсутності на АЗС бензину «MUSTANG 92» при пред’явленні картки на даний вид Товару, Покупцю (його представнику) відпускається бензин марки А-92. В цьому випадку, поставка бензину марки А-92 замість бензину «MUSTANG 92» буде вважатися належним виконанням зобов’язань Продавцем.

6.4.3. - в разі відсутності на АЗС дизельного палива при пред’явленні картки на даний вид Товару, Покупцю (його представнику) відпускається (фактично передається) паливо дизельне «MUSTANG». В цьому випадку, фактична передача (відвантаження) палива дизельного «MUSTANG» замість дизельного палива буде вважатися належним виконанням зобов’язань Продавцем. В разі відсутності на АЗС палива дизельного «MUSTANG» при пред’явленні картки на даний вид Товару, Покупцю (його представнику) відпускається дизельне паливо. В цьому випадку, поставка дизельного палива замість палива дизельного «MUSTANG» буде вважатися належним виконанням зобов’язань Продавцем.

6.5.З моменту отримання карток на пальне на умовах передбачених даним Договором (що засвідчується видатковою накладною на Товар), Покупець несе ризик втрати або пошкодження таких карток на пальне, в тому числі Покупець несе повну відповідальність за всі операції, здійснені з використанням втрачених/вкрадених карток на пальне, здійснені після їх крадіжки/втрати.

6.6. У випадку виникнення технічної аварії на АЗС, яка перешкоджає відпуску нафтопродукту, оператор зобов’язаний повідомити Покупцю адресу найближчої АЗС на який можливий відпуск нафтопродукту.

6.7. У випадку якщо з вини Покупця відпуск нафтопродукту не можливий у повному об’ємі вказаному на картці на пальне, у Продавця не виникає жодних зобов’язань перед Покупцем щодо: надання Покупцеві карток на пальне меншого номіналу, готівки або іншим способом відшкодування різниці вартості пального.

6.8. Обмін карток на пальне, отриманих Покупцем за видатковою накладною на картки меншого номіналу, на картки іншого виду пального, готівку або інші форми обміну не допускається. Згідно картки на пальне Покупець може лише отримати на АЗС товар, визначений у видатковій накладній, на умовах, передбачених даним Договором.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За порушення умов даного договору винна Сторона відшкодовує спричинені цим збитки іншій Стороні, в тому числі не отриманий прибуток, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони прийшли до згоди про те, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (виникнення непереборної сили, яка не залежить від дії Сторін, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, пожежі, повені та інших стихійних лих чи сезонних природних явищ, дій інших держав, міжнародних санкцій, валютних обмежень, зміни національного законодавства, обмежень, введених органами державної влади, знеструмлення електромережі, збоїв комп’ютерних систем тощо), які роблять неможливим виконання Сторонами своїх обов'язків, Сторони звільняються від виконання своїх обов'язків на час дії вказаних обставин.

8.2. У випадку, якщо дія вказаних обставин продовжується більш ніж ЗО днів, кожна із Сторін має право на розірвання договору і не несе відповідальності за це при умові , що вона сповістила про це іншу Сторону не пізніше ніж за 7 днів до розірвання.

8.3. Достатнім доказом дії фоpс-мажоpних обставин є довідка, видана компетентними органами державної влади України або компетентними підприємствами, установами, організаціями за місцезнаходженням Сторони, яка піддалася дії обставин непереборної сили.

8.4. Виникнення вищевказаних обставин не є підставою для відмови Покупця від сплати за Товар, поставлений до їх виникнення.

9. РОЗГЛЯД СПІРНИХ ПИТАНЬ

9.1.Всі суперечки, що виникатимуть між Сторонами при виконанні умов даного договору, будуть вирішуються шляхом рівноправних доброзичливих переговорів, а при не досягненні згоди – передаватимуться на розгляд компетентного суду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

10.1 Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Покупців шляхом його розміщення (оприлюднення):

10.1.1 на Офіційному веб-сайті Продавця: www.wog.ua (постійно доступний для ознайомлення) та/або

10.1.2 в місцях поставки Товару.

10.2 Цей Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань згідно умов даного Договору.

10.3 В ході його виконання в даний Договір можуть вноситися з ініціативи Продавця зміни та доповнення, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін (публікації) не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до їх введення в дію:

- на Офіційному веб-сайті Продавця: www.wog.ua (постійно доступний для ознайомлення) та/або

- в місцях поставки Товару.

10.4. Якщо одне або декілька положень даного Договору будуть визнані судом, який має відповідні повноваження, незаконними, недійсними або неможливими до застосування, то такі положення ніяким чином не впливають на законність, дійсність та можливість застосування всіх та будь-яких інших положень даного Договору і тоді Договір повинен вважатися дійсним, як ніби такі незаконні, недійсні або неможливі до застосування положення ніколи не існували. При цьому Сторони погоджуються докласти максимальних зусиль, та в дусі доброї волі здійснити необхідні зміни до Договору, щоб відобразити початкові наміри Сторін цього Договору.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1 Якщо в цьому Договорі не передбачено інше, будь-яке повідомлення або документ які передаються однією особою іншій згідно з цим Договором, повинні передаватися на адреси, зазначені в цьому Договорі, або видатковій накладній, і вважаються прийнятими у випадку відправлення поштою, коли воно доставлено на вказану адресу, або через 5 (п’ять) календарних днів після його відправки поштою з оплаченою доставкою в конверті, на вказану адресу.

11.2 Повідомлення або документ, які передаються Продавцю, вступають в силу лише після їх отримання Продавцем, та виключно у випадку, якщо вони безпосередньо адресовані до Продавця.

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ПРОДАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»

43010, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38

Код ЄДРПОУ 33680859

п/р 260061036502

в ПАТ «Банк інвестицій та

заощаджень» м. Київ МФО 380281

ІПН: 336808503181


01

Цены на топливо*
состоянием на

Фактическая цена, указанная на стелле АЗК WOG
*Средняя цена в сети АЗК WOG в г. Киев

WOG CAFE

WOG CAFE – это новое слово,
новый концепт украинской
гастрономической культуры.


Загружай новое
приложение PRIDE

  • Актуальный баланс бонусов
  • WOG PAY Топливо, Кофе, Кошелек
  • Онлайн магазин
  • Удобная история транзакций
Узнать больше

Всі переваги pride в одному додатку

Узнать больше

"Найкавовіша
кава" на WOG

Ароматное кофейное зерно от одного из древнейших производителей Германии, сверхсовременные швейцарские кофейные аппараты, стильные и удобные чашки и возможность самостоятельно приготовить свой ​​любимый кофейный напиток - мы создали максимально комфортные условия для удовлетворения потребностей самых требовательных кофеманов.

Программа
лояльности
"ПРАЙД"

За каждую покупку в сети АЗК WOG получайте бонусы на вашу карточку "Прайд", накапливайте их и обменивайте на топливо или другие товары.

Узнать больше

Контроль качества

На АЗК WOG внедрена система контроля качества нефтепродуктов, позволяющая проверять топливо на соответствующие стандартам, на каждом этапе его доставки:

1. При заключении международных контрактов;
2. При пересечении границы Украины ;
3. Перед сливом топлива в резервуары нефтебазы;
4. После слива топлива в резервуары нефтебазы;
5. При отгрузке нефтепродуктов из резервуаров нефтебаз;

24
области, в которых представлены АЗК
150 000
клиентов ежедневно
7
типов топлива

О WOG

Одна из крупнейших монобрендовых сетей автозаправочных комплексов и самый большой импортер топлива в Украине. Мы поставляем 7 сертифицированных типов топлива с заводов Литвы, Румынии и Республики Беларусь.