Мобильное приложение WOG
Бесплатно в Google Play
Скачать
Перейти на мобильный сайт
Мобильное приложение WOG
Бесплатно в AppStore
Скачать
Перейти на мобильный сайт
Центр поддержки клиентов -0 800 300 525

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

купівлі-продажу

м. Луцьк

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ», в подальшому "Продавець", в особі представника Романіва М.П., який діє на підставі Довіреності від 21.11.2013 року, з однієї сторони, та

ФІЗИЧНА особа, в подальшому "Покупець", яка зазначена у видатковій накладній, з другої сторони, при вживанні разом – "Сторони", а кожна окремо – "Сторона", уклали цей ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР купівлі-продажу, далі – "Договір", про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є публічним договором (відповідно до ст. 633 ЦК України), умови якого встановлюються однаковими для усіх фізичних осіб.

1.2. Всі умови Договору, викладені в цій публічній оферті, є обов’язковими для Продавця та Покупця. Перед початком виконання умов даного Договору кожен Покупець зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору.

1.3. Договір укладається шляхом надання згоди Покупця на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

1.4. Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст.ст. 205, 642 ЦК України полягає в здійсненні Покупцем наступних конклюдентних дій, направлених на виконання умов даного Договору:

- підписання і надання Продавцю видаткової накладної на відпуск товару, підписаної на виконання умов даного Публічного договору купівлі-продажу.

1.5. Покупець, який вчинив дії щодо акцепту умов Договору (п. 1.4. даного Договору) вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується поставити Покупцю нафтопродукти в асортименті, в подальшому іменовані Товар, а Покупець зобов'язується прийняти Товар від Продавця та оплатити його вартість на умовах даного Договору.

2.2. Асортимент та кількість Товару (об’єм товарної партії) погоджуються Сторонами у видатковій накладній.

2.3. Якість Товару повинна відповідати вимогам ДСТУ, ГСТУ, ТУУ та інших нормативних документів. 

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ .

3.1. Ціна за одиницю Товару встановлюється за погодженням Сторін у видатковій накладній.

Ціна включає податки, збори та інші обов’язкові платежі до бюджетів, передбачені чинним законодавством України. До ціни Товару входить також вартість зберігання Товару Продавцем в резервуарах АЗС протягом терміну дії карток на пальне.

3.2. Загальна сума Договору визначається як сума всіх видаткових накладних, підписаних сторонам протягом терміну дії даного Договору.

4. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

4.1. Після погодження Сторонами асортименту, кількості та ціни Товару (товарної партії) Продавець надає за видатковою накладною Покупцю картку(и) на пальне “WOG” встановленої форми відповідного номіналу (далі по тексту – картка(и) на пальне або картка(и)).

Передача Покупцю карток на пальне “WOG” здійснюється по місцезнаходженню офісу Продавця.  

Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту підписання Сторонами видаткової накладної на Товар.

4.2. Картка на пальне виготовляється на паперовому носії; глянцевому паперовому носії, заламінованого плівкою; пластиковому носії. Містить емблему торгової марки “WOG”, вказівку на вид (марку) Товару та номінал. На картку нанесено штрих-код, голографічне зображення та інші ступені захисту. Картка на пальне є товарно-розпорядчим документом на Товар, на підставі якого здійснюється відпуск Товару на АЗС. Картка на пальне не є розрахунковим чи платіжним засобом.

Для отримання Товару (заправки пальним транспортного засобу на АЗС) водій пред’являє оператору АЗС картку на пальне. Оператор АЗС здійснює відповідну ідентифікацію картки на пальне, і, на підставі цього, здійснює відпуск Товару відповідної марки та кількості. При відпуску Товару, картка на пальне залишається у оператора, що є підтвердженням факту отримання Покупцем Товару відповідного асортименту та кількості. 

Термін дії карток на пальне вказується у видатковій накладній і погоджується шляхом підписання видаткової накладної на Товар.

У випадку якщо термін дії карток на пальне не вказаний у видатковій накладній, то термін дії карток на пальне становить 1 календарний рік від дати видаткової накладної.

Картки на пальне дійсні для вибірки Товару на протязі строку, визначеного відповідною видатковою накладною. Картки на пальне, не пред'явлені оператору АЗС для отримання Товару протягом терміну дії картки на пальне анулюються (втрачають свою силу і є недійсними).
Покупець зобов'язується прийняти Товар у Продавця до моменту анулювання карток на пальне. Якщо протягом зазначеного періоду Покупець не з'явився або не вчинив інших необхідних дій для прийняття Товару вважається, що Покупець відмовився від правочину з прийому відповідної партії Товару. Правовим наслідком відмови Покупця від правочину є втрата права на отримання Товару по анульованих картках на пальне та / або права на повернення грошових коштів, сплачених за відповідний товар .

4.3. Товар постачається Покупцю почастково (товарними партіями) на умовах  - FCA (Інкотермс 2010) завантажено в автомобільний транспорт Покупця з резервуарів автозаправних станцій (АЗС) Продавця. Перелік АЗС та їх місцезнаходження визначаються на Офіційному веб-сайті Продавця: http://wog.ua. Протягом дії даного Договору Продавець має право змінювати перелік АЗС, шляхом внесення відповідних змін на Офіційному веб-сайті Продавця: http://wog.ua.

4.4.  Датою поставки Товару є дата отримання оператором АЗС картки на пальне від Покупця.

4.5. Продавець зобов'язується при поставці Товару, на вимогу Покупця пред’явити паспорт якості або належним чином завірену копію на Товар, Сертифікат відповідності (сертифікат визнання).

4.6. Претензії Покупця, пов’язані з обігом карток на пальне, придбаних в третіх осіб та/або у випадку відсутності у Покупця видаткових накладних на придбання Товару Продавцем не приймаються та не підлягають задоволенню.

5. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

5.1. Розрахунки між Сторонами здійснюються в Українській національній валюті — гривнях. Вид розрахунків — безготівковий, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця та/або готівковий , шляхом внесення готівки в касу Продавця (поточний  рахунок Продавця в  установі  банку), у  відповідності  із  вимогами  чинного  законодавства.

5.2. Розрахунки за Товар Покупець здійснює на умовах 100 %  оплати вартості Товару на момент підписання Сторонами видаткової накладної.

6. УМОВИ ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

6.1. Приймання Товару здійснюється в момент завантаження у наданий Покупцем транспорт.

6.2. У випадку невідповідності Товару по кількості та якості приймання - передача Товару, у місці його завантаження, здійснюється відповідно до вимог:

- Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» (затверджена Наказом № 281/171/578/155 від 20 травня 2008 року).

- Інструкції "З контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України" (затверджена Наказом від 4 червня 2007 року N 271/121). 

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. АЗС здійснює відпуск нафтопродуктів цілодобово. Автотранспортні засоби заправляються нафтопродуктами на АЗС через паливо-роздавальні колонки в порядку черги. 

7.2. Водії транспортних засобів, які заправляються на АЗС зобов’язані дотримуватись вимог правил техніки безпеки, правил пожежної безпеки та правил технічної експлуатації АЗС. 

7.3. Товар (партія Товару) передається Покупцю (уповноваженим особам Покупця) на АЗС лише на підставі пред’явленої оператору АЗС картки на пальне.

7.4. У випадку виникнення технічної аварії на АЗС, яка перешкоджає відпуску нафтопродукту, оператор зобов’язаний повідомити Покупцю адресу найближчої АЗС на який можливий відпуск нафтопродукту.

7.5. У випадку якщо з вини Покупця відпуск нафтопродукту не можливий у повному об’ємі вказаному на картці на пальне, у Продавця не виникає жодних зобов’язань перед Покупцем щодо: надання Покупцеві карток на пальне меншого номіналу, готівки або іншим способом відшкодування різниці вартості пального.

7.6. Обмін карток на пальне, отриманих Покупцем за видатковою накладною на картки меншого номіналу, на картки іншого виду пального, готівку або інші форми обміну не допускається. Згідно картки на пальне Покупець може лише отримати на АЗС товар, визначений у видатковій накладній, на умовах, передбачених даним Договором.

7.7.  Дизельне паливо (літнє або зимове) відпускається Покупцю в залежності від сезону.

7.8. Сторони дійшли згоди, що:

7.8.1. - в разі відсутності на АЗС бензину марки А-80 при пред’явленні картки на даний вид Товару, Покупцю (його представнику) відпускається бензин марки А-76. В цьому випадку, поставка бензину марки А-76 замість бензину марки А-80 буде вважатися належним виконанням зобов’язань Продавцем. В разі відсутності на АЗС бензину марки А-76 при пред’явленні картки на даний вид Товару, Покупцю (його представнику) відпускається бензин марки А-80. В цьому випадку, поставка бензину марки А-80 замість бензину марки А-76 буде вважатися належним виконанням зобов’язань Продавцем.

7.8.2. - в разі відсутності на АЗС газу при пред’явленні картки на даний вид Товару, Покупцю (його представнику) відпускається газ «Mustang» (LPG Mustang) В цьому випадку, поставка газу «Mustang» (LPG Mustang) замість газу буде вважатися належним виконанням зобов’язань Продавцем. В разі відсутності на АЗС газу «Mustang» (LPG Mustang)  при пред’явленні картки на даний вид Товару, Покупцю (його представнику) відпускається газ. В цьому випадку, поставка газу замість газ «Mustang» (LPG Mustang) буде вважатися належним виконанням зобов’язань Продавцем.

7.8.3. - в разі відсутності на АЗС бензину марки А-92 при пред’явленні картки на даний вид Товару, Покупцю (його представнику) відпускається бензин «MUSTANG 92». В цьому випадку, поставка бензину «MUSTANG 92» замість бензину марки А-92 буде вважатися належним виконанням зобов’язань Продавцем. В разі відсутності на АЗС бензину «MUSTANG 92» при пред’явленні картки на даний вид Товару, Покупцю (його представнику) відпускається бензин марки А-92. В цьому випадку, поставка бензину марки А-92 замість бензину «MUSTANG 92» буде вважатися належним виконанням зобов’язань Продавцем.

7.8.4. - в разі відсутності на АЗС дизельного палива при пред’явленні картки на даний вид Товару, Покупцю (його представнику) відпускається паливо дизельне «MUSTANG». В цьому випадку, поставка палива дизельного «MUSTANG» замість дизельного палива буде вважатися належним виконанням зобов’язань Продавцем. В разі відсутності на АЗС палива дизельного «MUSTANG» при пред’явленні картки на даний вид Товару, Покупцю (його представнику) відпускається дизельне паливо. В цьому випадку, поставка дизельного палива замість палива дизельного «MUSTANG» буде вважатися належним виконанням зобов’язань Продавцем.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За порушення  умов даного  договору  винна Сторона відшкодовує спричинені цим збитки іншій Стороні, в тому числі не отриманий прибуток, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

9. ФОРС-МАЖОР

  9.1. Сторони прийшли до згоди про те, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (виникнення непереборної сили, яка не залежить від дії Сторін, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, пожежі, повені та інших стихійних лих чи сезонних природних явищ, дій інших держав, міжнародних санкцій, валютних обмежень, зміни національного законодавства, обмежень, введених органами державної влади, знеструмлення електромережі, збоїв комп’ютерних систем тощо), які роблять неможливим виконання Сторонами своїх обов'язків, Сторони звільняються від виконання своїх обов'язків на час дії вказаних обставин.

9.2. У випадку, якщо дія вказаних обставин продовжується більш ніж ЗО днів, кожна із Сторін має право на розірвання договору і не несе відповідальності за це при умові , що вона сповістила про це іншу Сторону не пізніше ніж за 7 днів до розірвання.

9.3. Достатнім доказом дій форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом.

10. РОЗГЛЯД СПІРНИХ ПИТАНЬ

10.1. Всі суперечки, що виникатимуть між Сторонами при виконанні умов даного  договору, будуть вирішуються шляхом рівноправних доброзичливих переговорів, а при недосягненні згоди – передаватимуться на розгляд компетентного суду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

11.1. Даний Договір підписаний електронним цифровим підписом Продавця та публічно доводиться до відома усіх Покупців шляхом його розміщення (оприлюднення):

11.1.1. на Офіційному веб-сайті Продавця: http://wog.ua (постійно доступний для ознайомлення) та/або

11.1.2. в місцях поставки Товару.

11.2. Цей Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань згідно умов даного Договору.

11.3. В ході його виконання в даний Договір можуть вноситися з ініціативи Продавця зміни та доповнення, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін (публікації) не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до їх введення в дію:

- на Офіційному веб-сайті Продавця: http://wog.ua (постійно доступний для ознайомлення) та/або

-  в місцях поставки Товару.

11.4. Якщо одне або декілька положень даного Договору будуть визнані судом, який має відповідні повноваження, незаконними, недійсними або неможливими до застосування, то такі положення ніяким чином не впливають на законність, дійсність та можливість застосування всіх та будь-яких інших положень даного Договору і тоді Договір повинен вважатися дійсним, як ніби такі незаконні, недійсні або неможливі до застосування положення ніколи не існували. При цьому Сторони погоджуються докласти максимальних зусиль, та в дусі доброї волі здійснити необхідні зміни до Договору, щоб відобразити початкові наміри Сторін цього Договору.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Якщо в цьому Договорі не передбачено інше, будь-яке повідомлення або документ які передаються однією особою іншій згідно з цим Договором, повинні передаватися на адреси, зазначені в цьому Договорі, або видатковій накладній, і вважаються прийнятими у випадку відправлення поштою, коли воно доставлено на вказану адресу, або через 5 (п’ять) календарних днів після його відправки поштою з оплаченою доставкою в конверті, на вказану адресу.

12.2. Повідомлення або документ, які передаються Продавцю, вступають в силу лише після їх отримання Продавцем, та виключно у випадку, якщо вони безпосередньо адресовані до відповідного підрозділу Продавця, які зазначені у п.13 цього Договору.

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

13.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Вог Рітейл»

Юридична адреса: м. Луцьк, вул. Кременецька, 38

Код ЄДРПОУ 37821544, п/р № 260012254304 в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»  м. Київ, МФО 380281

Свідоцтво платника ПДВ № 200142326, ІПН 378215403189

13.2. Адреси Центрів обслуговування покупців згідно переліку зазначеного на Офіційному веб-сайті Продавця: http://wog.ua.